Phương tiện độ cha

Hòa thượng Bạch Ẩn ở Nhật thời xưa, là một vị tăng đạo cao đức trọng. Ngài độ rất nhiều người xuất gia và quy y hàng vạn Phật tử. Nhưng ngài có một ông cha rất ham tiền.

Một hôm, ngài về nói với cha, “Cha già yếu, nên niệm Phật cho thân tâm an lạc và khi quá vãng sẽ sanh về Tịnh Độ.”

Ông cha nói, “Thầy bảo tôi niệm Phật, có té tiền té bạc ra không? Chi bằng để tôi bán bánh kẹo, có tiền cho con cháu, lợi ích hơn không?”

Ngài Bạch Ẩn hiểu ý cha, nên nói, “Có người bận việc, muốn thuê cha niệm Phật một chuỗi là 20,000 đồng. Một ngày niệm bao nhiêu thì ghi số, sau một tuần đến chùa lấy tiền.”

Sức mạnh của niệm Phật

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cha ngài nghe nói vậy, hỏi, “Chắc không?” Hoà thượng đáp, “Chắc.”

Rồi từ đó về sau, ông vừa bán kẹo vừa niệm Phật. Lấy tiền về cất trong tủ. Sau, ông nghĩ vừa bán vừa niệm không nhiều, ông không bán nữa, chỉ chuyên niệm Phật cho được nhiều. Ở nhà, từng dưới thường bị ồn, không niệm được nhiều. Ông lên lầu ngày đêm chuyên niệm Phật.

Hễ ông càng niệm thì Phật tử càng xót lòng vì sợ hết tiền chùa. Nhưng Hòa thượng ra lệnh, “Việc làm của tôi không ai được có ý kiến xen vào.” Phật tử nghe Hòa thượng nói vậy nên không dám làm gì.

Ông chuyên niệm như vậy sau 1 tháng thì ông không lấy tiền nữa. Hoà thượng về hỏi ông, “Sao cha không lấy tiền nữa?”

Ông nói, “Tôi không lấy tiền đâu. Tâm tôi đã được thanh tịnh, an lạc rồi. Điều đó còn quý hơn tiền bạc. Số tiền tôi nhận còn cất trong tủ, xin gởi lại cho thầy làm Phật sự.”

Thế là ngài Bạch Ẩn đã khéo léo độ cho người cha tham tiền trở thành người niệm Phật được nhất tâm bất loạn.

“Niệm Phật diệt tội khiên

Đặng nhiều phước đức nhơn duyên căn lành

Lâm chung sẽ được vãng sanh

Về nơi Tịnh Độ hóa sanh sen vàng.”

Truyện Ngắn Phật Giáo.Nguồn: Phật Giáo Việt Nam

Xem thêm nội dung mới và bổ ích tại:

– Kiến thức gia đình

– Tri thức đời sống

– Cẩm nang sức khỏe

– Kênh youtube Kiến thức gia đình